Košík 0x

0,00 €

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.lascora.sk  je LASCORA s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 5/13, 94501 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra: Vložka číslo: 19654/N, IČO: 36 755 397, DIČ: 2022347613.

Objednávka sa stáva záväznou potvrdením objednávky zo strany kupujúceho v internetovom obchode www.lascora.sk alebo e-mailom a súčasne kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami. Ak je platná cena totožná alebo nižšia než v písomnej alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. V prípade, že kupujúci neakceptuje túto cenu, má nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Firma LASCORA prevádzkuje výlučne internetový obchod www.lascora.sk. Firma LASCORA môže dočasne zmeniť niektoré časti vo všeobecných podmienkach, preto si je nutné pri každej objednávke všeobecné podmienky pozorne prečítať. Zobrazované fotky, resp. ilustrácie k produktom môžu byť orientačné a nemusia zodpovedať skutočnosti.

 

1. Objednávka tovaru

Spôsoby objednania tovaru:

 • - prostredníctvom internetového obchodu
 • - e-mailom: zaslaním e-mailovej správy na info@lascora.sk

 

2. Objednávka musí obsahovať

 • Meno a priezvisko, adresu ( u firiem: IČO, IČ DPH, kontaktná osoba )
 • Predmet objednávky ( tovar, množstvo )
 • Tel. číslo ( výhodou )
 • e-mail
 • Spôsob platby


3. Storno objednávky

Objednávky je možné stornovať do 1 hodiny od záväzného objednania:


Vrátenie peňazí, penále:
Penále za zrušenie objednávky po lehote (platí aj v prípade, že bol tovar zaslaný na dobierku alebo na platbu v hotovosti) je 30% z celkovej hodnoty objednávky.

Vrátenie peňazí sa realizuje na základe písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na info@lascora.sk s týmito náležitosťami:

 • číslo objednávky alebo faktúry
 • dôvod storna objednávky
 • číslo Vášho účtu, nezabudnite na kód banky (nieje možné vrátenie na adresu poštou!)
 • Vaše celé kontaktné údaje (Meno, adresa, telefón)


4. Platba

V internetovom obchode www.lascora.sk je možné platiť :

 • Osobne pri preberaní tovaru na adrese Poľná 804, 946 39 Iža okr. Komárno
 • na dobierku


5. Dodacie a platobné podmienky

Spôsob dodania a poplatky

 • Preprava Kurierom DPD . Cenu za prepravu nájdete pri objednávke v bode 2.  "Doprava a platba".
 • Hodnota objednávky do 20eur= 7 eur , od 20 do 100eur= 5 eur , nad 100eur= 0 eur
 • Osobný odber


6. Cena

Platná cena je cena uvedená pri objednávanej položke v našom internetovom obchode.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase vytvorenia objednávky zákazníkom v dojednanej cene.
 • zabaliť tovar
 • dopraviť tovar v dohodnutej lehote, t.j. do 3 dní poštou a 24h kuriérom
 • v niektorých prípadoch môže byt dodacia doba aj 5-8 pracovných dní, načo zákazník je upozornení pri objednávaní
 • LASCORA neberie na seba zodpovednosť za meškanie tovaru vinou kuriérskej služby.


Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za objednaný tovar plnú cenu
 • oboznámiť sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami predávajúceho


7. Odstúpenie od zmluvy (zásielkový obchod)

Nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru na prevádzke predávajúceho.
Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do sedem (7) pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

 • Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie penazí.
 • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho spät na našu adresu a to za nasledujúcich podmienok:
 • tovar musí byt v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe
 • Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme na Váš úcet* po fyzickom obdržaní tovaru.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žial môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


Ukončenie objednávky sa rozumie moment, kedy zaplatíte za tovar v plnej výške pri preberaní tovaru.
Na vrátenie sumy si obchodník vyhradzuje lehotu 30 dní a účtovanie administratívneho poplatku 5€ s DPH

7.1 Alternatívne riešenie sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu:      info@lascora.sk
Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

8. Práva a povinnosti firmy LASCORA a odberateľa

 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, firma LASCORA nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
 • Firma LASCORA aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu.
 • Firma LASCORA zaručuje plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov.


9. Záverečné ustanovenia

 • V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Práva odberateľa vo vzťahu k firme LASCORA vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • Firma LASCORA ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

VOP sú platné a účinné od 19.09.2013

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

2022    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov